1. Noteikumos lietoti šādi termini

 2. 1.1. sekošana.lv sekošanas sistēma – mājas lapā - www.sekošana.lv pieejamais pakalpojums.

  1.2. Ierīce - GPS izsekošanas ierīce.

  1.3. Lietotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura noteiktā kārtībā reģistrējusies sekošana.lv sekošanas sistēma pakalpojumam.

  1.4. Lietotāja konts – sekošana.lv sankcionēta piekļuve sekošana.lv sekošanas sistēma pakalpojumam.

 3. Vispārīgie noteikumi

 4. 2.1. sekošana.lv sekošanas sistēma – www.sekošana.lv (turpmāk - Sistēma) lietošanas noteikumi nosaka Sistēmā pieejamo pakalpojumu lietošanas kārtību, nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

  2.2. sekošana.lv patur tiesības izdarīt grozījumus Sistēmas lietošanas noteikumos, tos publicējot interneta vietnē: www.sekošana.lv. Sistēmā reģistrēto lietotāju pienākums ir iepazīties un ievērot Sistēmas lietošanas noteikumus.

 5. Lietotāja konta reģistrācija un slēgšana

 6. 3.1. Lai persona kļūtu par Sistēmas konta īpašnieku (reģistrētu lietotāju), tai pilnībā jāaizpilda reģistrācijas anketa. Veicot reģistrāciju (aizpildot reģistrācijas anketu) personai tajā ir jāievada sekošanas ierīces kods (8 zīmju kods), kas norādīts uz preces iepakojuma, lai Sistēmas administrators varētu identificēt konkrēto lietotāju.

  3.2. sekošana.lv nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nepatiesas informācijas sniegšanas faktu (piemēram, lietotājs izmanto citas personas datus), vai citas prettiesiskas darbības, sekošana.lv ir tiesīgs likvidēt lietotāja kontu un informēt tiesībsargājošās iestādes par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

  3.3. Lietotājs apņemas neizpaust trešajām personām savus lietotāja konta piekļuves datus. Lietotājam nekavējoties jāinformē sekošana.lv Palīdzības dienests pa telefonu +371 27799000 vai pa e-pastu: sekosana [at] gpscentrs [.] lv gadījumā, ja lietotāja konts ir atvērts bez lietotāja atļaujas vai ja tam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis.

  3.4. Visi reģistrētie sekošana.lv lietotāju personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  3.5. Ja lietotājs ir aizmirsis konta e-pasta adresi, lietotājvārdu vai paroli, tad lietotājam ir jānosūta pieteikums sekošana.lv Palīdzības dienestam uz e-pastu: sekosana [at] gpscentrs [.] lv, privātpersonas norādot vārdu, uzvārdu un ierīces kodu un juridiskas personas norādot kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un ierīces kodu.

 7. Lietotāja konta reģistrācija un slēgšana

 8. 4.1. Lietotājam reģistrējoties Sistēmā jānorāda e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīts ikmēneša rēķins.

  4.2. Rēķinā tiks norādīts termiņš, līdz kuram jāveic rēķina apmaksa. Rēķina apmaksa notiek bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pārskaitījumu uz sekošana.lv Bankas kontu.

  4.3. Sistēma automātiski bloķē lietotāja kontu gadījumos, kad lietotājs kavējis rēķina apmaksu 10 (desmit) kalendārās dienas pēc rēķinā norādītā apmaksas termiņa. Gadījumā, ja rēķinu apmaksa netiek veikta 90 dienas pēc rēķinā norādītā termiņa, lietotāja konts tiek likvidēts, tai skaitā tiek izdzēsta lietotāja personālā informācija (personas dati).

  4.4. Ar Lietotāja konta bloķēšanu šajos Lietošanas noteikumos saprot piekļuves sekošana.lv sekošanas sistēma ierobežošanu, kā rezultātā tiek liegta Lietotāja piekļuve sekošana.lv sekošanas sistēma līdz brīdim, kad tiek veikta kavēto rēķinu apmaksa.

  4.5. sekošana.lv sekošanas sistēma pakalpojumu Lietotājam turpina sniegt arī pēc rēķina apmaksas kavējuma, t.i. dati (bez piekļuves tiem) tiek saglabāti 90 dienas, izņemot gadījumu, ja saņemts Lietotāja iesniegums par atteikšanos no sekošana.lv sekošanas sistēma pakalpojuma.

  4.6. Rēķina apmaksas kavējuma gadījumā sekošana.lv abonēšanas maksu par sekošana.lv sekošanas sistēma pakalpojumiem aprēķina 90 dienas pēc kavējuma, vai līdz brīdim, kad saņemts Lietotāja iesniegums par atteikšanos no pakalpojuma. Atteikšanās no pakalpojuma neatbrīvo Lietotāju no pienākuma apmaksāt rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem.

  4.7. Ja lietotāja konts ticis bloķēts, tad veicot neapmaksāto rēķinu apmaksu, konts tiek automātiski atbloķēts, kad naudas līdzekļi ienāk sekošana.lv Bankas kontā.

  4.8. Ja lietotāja konts ticis likvidēts neapmaksāto rēķinu dēļ, tad atjaunojot vai veidojot jaunu lietotāja kontu ir jāveic iepriekš neapmaksāto rēķinu apmaksa un atkārtota pieslēguma reģistrācijas maksa 20 EUR apmērā.

 9. Citi noteikumi

 10. 5.1. sekošana.lv ir tiesīgs slēgt lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā visi lietotāja personas dati tiek izdzēsti. Ja lietotāja kontā ir naudas līdzekļi, tie tiek atmaksāti tikai pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas, ja ir iespējams identificēt maksājuma veicēju (maksājums veikts izmantojot internetbanku vai maksājumu karti). Ja maksājumu nav iespējams identificēt naudas līdzekļi atmaksāti netiek.

  5.2. Sistēmā ievietotie materiāli ir aizsargāti saskaņā ar LR Autortiesību likumu. Jebkura publicēto materiālu pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez sekošana.lv atļaujas.

  5.3. sekošana.lv nav atbildīgs par zaudējumiem, ja tādi rodas Sistēmas darbības vai bezdarbības gadījumā.

  5.4. sekošana.lv ir tiesīgs atslēgt pakalpojumu, ja tiek veiktas ļaunprātīgas darbības ar GPS sekošanas ierīci vai tās sastāvdaļām.